Verplichte Erkenning Bodemenergiesystemen: BRL SIKB 11000 en protocol 11001 beschikbaar

Bodemenergiesystemen: BRL SIKB 11000 en protocol 11001 beschikbaar

Op 1 juli 2013 treden BRL SIKB 11000 en protocol 11001, ‘Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen’ in werking. Een dergelijk certificaat is nodig om vanaf 1 oktober 2014 de wettelijk verplichte erkenning voor deze activiteiten te kunnen verwerven en de werkzaamheden onder dit certificaat uit te kunnen voeren.

Waarom verplichte erkenning

Het stimuleren van bodemenergie past in het streven van de regering om het aandeel duurzame energie in de totale energiemarkt te vergroten. De tot nu toe ongereguleerde markt heeft laten zien dat, vooral door interferentie tussen dicht bij elkaar gelegen bodemenergiesystemen, het rendement van die systemen onder druk komt te staan. Dat leidt tot het kostbare verlies van energiepotentie en teleurgestelde klanten. De overheid beoogt nu de effectiviteit van de systemen te vergroten door regels te stellen via het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, dat op 1 juli 2013 in werking is getreden.

Goed renderende systemen

Goed renderende systemen kunnen we alleen krijgen door die te laten ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden door kundige en integere bedrijven. De overheid borgt dit door voor het verrichten van deze activiteiten een erkenning verplicht te stellen. Die erkenning wordt door de overheidsinstantie Bodem+ verstrekt. Concreet betekent dit dat een bedrijf dat deze activiteiten wil verrichten vanaf 1 oktober 2014 moet beschikken over een dergelijke erkenning.

Criteria

Voor bedrijven die werken aan het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen gelden criteria vastgelegd in BRL 6000-21, opgesteld door de Stichting KBI, en in diverse ISSO-publicaties.

Aanvragen erkenning Bodem+

De laatste stap is het aanvragen van erkenning bij Bodem+, waarbij u het certificaat bij de aanvraag meestuurt. De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken.

Belangrijke data

  • 1 juli 2013: Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking.
  • 1 juli 2013: BRL SIKB 11000 en protocol 11001 gepubliceerd, certificatie op basis van deze documenten is mogelijk. Aanbeveling is om zo snel mogelijk met dat traject te beginnen.
  • najaar 2013: BRL SIKB 6000-21 gepubliceerd, certificatie op basis van dit document, in combinatie met de eerder gepubliceerde ISSO publicaties, is mogelijk.
  • 1 oktober 2013: verplichting tot erkenning wordt aan het Wijzigingsbesluit toegevoegd, met een overgangstermijn van een jaar.
  • 1 augustus 2014: uiterste datum voor aanvragen erkenning voor bedrijven die tijdig over die erkenning willen beschikken.
  • 1 oktober 2014: werken aan installaties voor bodemenergie mag alleen nog met de vereiste erkenning.