bronboringennoord-aardwarmte-specialist

Subsidies 2017 voor energie innovaties

De subsidie Hernieuwbare Energie heeft als doel om de energiedoelstellingen van Nederland met minder kosten te behalen door de uitvoering van innovatieve projecten.

Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

Deadline: 25 april 2017 (in het najaar volgt een 2e aanvraagperiode)
Budget: € 20 miljoen
Doel: Energie-technologieën demonstreren

Doelen Subsidie Energie Innovatie

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland. Ook kan het energie-innovatie project een voorbeeld zijn voor afnemers in binnen- en buitenland. De energie-innovatie moet technologieën demonstreren die de Nederlandse economie versterken door:

 • Hogere omzet;
 • Meer werkgelegenheid;
 • Toename van export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers.
 • Hernieuwbare Energie, Deadline: 31 maart 2018, Budget: € 50 miljoen. Doel: Stimuleren van innovatieve projecten voor de opwekking van hernieuwbare energie

Welke energiebronnen dan?

aardwarmte-specialist-bronboringennoods

Energiebesparen? Bronboringennoord is de aardwarmte specialist.

Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI-Energie)
Deadline: 17 oktober 2017
Budget: € 50 miljoen
Doel: Stimuleren van energie-innovaties met maatschappelijk draagvlak

Veelbelovende innovaties kunnen falen, omdat niet op tijd rekening wordt gehouden met ethische en maatschappelijke vragen. De MVI-Energie tender stimuleert experimentele kennisontwikkeling met als doel het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Systeemintegratiestudie

Deadline: 3 oktober 2017
Budget: € 0,5 miljoen
Doel: Verkenning energieopslag en conversietechnologieën

De technologische ontwikkeling van het integrale energiesysteem speelt zich op grofweg drie schaalniveaus af:

 • Het lokale of decentrale niveau, waarmee de gebouwde omgeving wordt bedoeld;
 • Het regionale niveau, gekoppeld aan distributienetten voor elektriciteit en gas, maar ook aan warmte- en stoomnetten;
 • Het nationale niveau waarbij grootschaligheid kenmerkend is, gekoppeld aan transmissienetten voor elektriciteit en gas. Ook internationale verbindingen (interconnectie) en verbindingen naar, het continentale plat voor productie offshore worden onder deze categorie geschaard.
 • Het thema systeemintegratie van de Topsector Energie wil op deze ontwikkelingen inspelen door de ontwikkeling van innovatieve technische concepten te ondersteunen en kennis over en inzicht in het systeem en de veranderingen die daarin plaatsvinden te genereren.

Programmalijn: energieopslag- en conversietechnologie

Energieopslag- en conversietechnologie kan helpen om de integratie tussen schakels en spelers in de energiewaardeketens te verbeteren. Ook kan energieopslag- en conversietechnologie helpen om de flexibiliteit in het energiesysteem te vergroten. Hierdoor kunnen nieuwe toepassingen in het energiesysteem efficiënter en effectiever geïntegreerd worden.

Biobased Economy en Groen Gas (BBEG)

Deadline: 19 september 2017
Budget: € 2,9 miljoen
Doel: Onderzoek en/of ontwikkeling van hoogwaardig in te zetten biomassa

In deze regeling worden projecten gestimuleerd die de toepassing van biomassa en organische (rest)stromen onderzoeken voor duurzame energieopwekking en/of projecten die technieken ontwikkelen waarmee uit biomassa groen gas wordt geproduceerd.

Urban Energy

Deadline: 19 september 2017
Budget: in totaal ruim € 15 miljoen
Doel: Stimuleren van onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten die duurzame energieopwekking en energiebesparing in de gebouwde omgeving realiseren

Binnen Urban Energy bestaan er vijf programmalijnen:

 1. Zonnestroomtechnologieën (PV)
 2. Warmte en koude installaties
 3. Multifunctionele bouwdelen
 4. Flexibele energie-infrastructuur
 5. Energieregelsystemen en –diensten

Joint Industry (JIP)

Deadline: 30 mei 2017
Budget: € 6,25 miljoen
Doel: In samenwerkingsverband uitvoeren van een energie en industrie Joint Industry Program (JIP)

Een eigen substantiële inhoudelijke en financiële bijdrage van het samenwerkingsverband is nodig bij deze regeling.

Programmalijnen van Energie en Industrie:

 • nieuwe generatie warmtegebruik systemen
 • nieuwe generatie scheidingstechnologie
 • betrouwbare, rendabele, energiezuinige droog- & ontwateringprocessen
 • intensiveren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht
 • winnen van waardevolle componenten uit waterstromen, en ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping
 • energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling
 • systeemintegratie: elektrificatie en flexibilisering industriële symbiose

Early Adopter (EAP’s)

Deadline: 3 oktober 2017
Budget: € 0,3 miljoen
Doel: EAP’s binnen 8 programmalijnen van Energie en Industrie

De regeling ondersteunt Early Adopter Projecten (EAP’s) voor energiebesparende technologieën met MKB-ondernemingen als technologie leveranciers dan wel met een consortium van een onderzoeksorganisatie die als technologie-eigenaar (IP leverancier) optreedt en een MKB-onderneming die deze technologie wil vermarkten.

Bron: Craeghs Consultancy BV in Rotterdam zie http://craeghs.nl/Subsidienieuws/Topsector_Energie_innovatiesubsidies_opengesteld/