bronboringennoord-aardwarmte-specialist

Subsidies 2017 voor energie innovaties

De subsidie Hernieuwbare Energie heeft als doel om de energiedoelstellingen van Nederland met minder kosten te behalen door de uitvoering van innovatieve projecten.

Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

Deadline: 25 april 2017 (in het najaar volgt een 2e aanvraagperiode)
Budget: € 20 miljoen
Doel: Energie-technologieën demonstreren

Doelen Subsidie Energie Innovatie

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland. Ook kan het energie-innovatie project een voorbeeld zijn voor afnemers in binnen- en buitenland. De energie-innovatie moet technologieën demonstreren die de Nederlandse economie versterken door:

 • Hogere omzet;
 • Meer werkgelegenheid;
 • Toename van export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers.
 • Hernieuwbare Energie, Deadline: 31 maart 2018, Budget: € 50 miljoen. Doel: Stimuleren van innovatieve projecten voor de opwekking van hernieuwbare energie

Welke energiebronnen dan?

aardwarmte-specialist-bronboringennoods

Energiebesparen? Bronboringennoord is de aardwarmte specialist.

Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI-Energie)
Deadline: 17 oktober 2017
Budget: € 50 miljoen
Doel: Stimuleren van energie-innovaties met maatschappelijk draagvlak

Veelbelovende innovaties kunnen falen, omdat niet op tijd rekening wordt gehouden met ethische en maatschappelijke vragen. De MVI-Energie tender stimuleert experimentele kennisontwikkeling met als doel het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Systeemintegratiestudie

Deadline: 3 oktober 2017
Budget: € 0,5 miljoen
Doel: Verkenning energieopslag en conversietechnologieën

De technologische ontwikkeling van het integrale energiesysteem speelt zich op grofweg drie schaalniveaus af:

 • Het lokale of decentrale niveau, waarmee de gebouwde omgeving wordt bedoeld;
 • Het regionale niveau, gekoppeld aan distributienetten voor elektriciteit en gas, maar ook aan warmte- en stoomnetten;
 • Het nationale niveau waarbij grootschaligheid kenmerkend is, gekoppeld aan transmissienetten voor elektriciteit en gas. Ook internationale verbindingen (interconnectie) en verbindingen naar, het continentale plat voor productie offshore worden onder deze categorie geschaard.
 • Het thema systeemintegratie van de Topsector Energie wil op deze ontwikkelingen inspelen door de ontwikkeling van innovatieve technische concepten te ondersteunen en kennis over en inzicht in het systeem en de veranderingen die daarin plaatsvinden te genereren.

Programmalijn: energieopslag- en conversietechnologie

Energieopslag- en conversietechnologie kan helpen om de integratie tussen schakels en spelers in de energiewaardeketens te verbeteren. Ook kan energieopslag- en conversietechnologie helpen om de flexibiliteit in het energiesysteem te vergroten. Hierdoor kunnen nieuwe toepassingen in het energiesysteem efficiënter en effectiever geïntegreerd worden.

Biobased Economy en Groen Gas (BBEG)

Deadline: 19 september 2017
Budget: € 2,9 miljoen
Doel: Onderzoek en/of ontwikkeling van hoogwaardig in te zetten biomassa

In deze regeling worden projecten gestimuleerd die de toepassing van biomassa en organische (rest)stromen onderzoeken voor duurzame energieopwekking en/of projecten die technieken ontwikkelen waarmee uit biomassa groen gas wordt geproduceerd.

Urban Energy

Deadline: 19 september 2017
Budget: in totaal ruim € 15 miljoen
Doel: Stimuleren van onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten die duurzame energieopwekking en energiebesparing in de gebouwde omgeving realiseren

Binnen Urban Energy bestaan er vijf programmalijnen:

 1. Zonnestroomtechnologieën (PV)
 2. Warmte en koude installaties
 3. Multifunctionele bouwdelen
 4. Flexibele energie-infrastructuur
 5. Energieregelsystemen en –diensten

Joint Industry (JIP)

Deadline: 30 mei 2017
Budget: € 6,25 miljoen
Doel: In samenwerkingsverband uitvoeren van een energie en industrie Joint Industry Program (JIP)

Een eigen substantiële inhoudelijke en financiële bijdrage van het samenwerkingsverband is nodig bij deze regeling.

Programmalijnen van Energie en Industrie:

 • nieuwe generatie warmtegebruik systemen
 • nieuwe generatie scheidingstechnologie
 • betrouwbare, rendabele, energiezuinige droog- & ontwateringprocessen
 • intensiveren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht
 • winnen van waardevolle componenten uit waterstromen, en ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping
 • energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling
 • systeemintegratie: elektrificatie en flexibilisering industriële symbiose

Early Adopter (EAP’s)

Deadline: 3 oktober 2017
Budget: € 0,3 miljoen
Doel: EAP’s binnen 8 programmalijnen van Energie en Industrie

De regeling ondersteunt Early Adopter Projecten (EAP’s) voor energiebesparende technologieën met MKB-ondernemingen als technologie leveranciers dan wel met een consortium van een onderzoeksorganisatie die als technologie-eigenaar (IP leverancier) optreedt en een MKB-onderneming die deze technologie wil vermarkten.

Bron: Craeghs Consultancy BV in Rotterdam zie http://craeghs.nl/Subsidienieuws/Topsector_Energie_innovatiesubsidies_opengesteld/

 

subsidies-bedrijven-energie-besparen-bronboringennoord

Energie besparen? Ontdek uw voordeel met de EIA!

Onderstaande subsidies kunnen in 2017 aangevraagd worden voor energie innovaties:

Subsidies Duurzaam Bedrijfsvoering

Gaat u milieuvriendelijke technieken toepassen in uw bedrijfsvoering? Dat wordt ook in 2017 gestimuleerd door de overheid. Indien u van plan bent om apparatuur aan te schaffen wat ten goede komt aan het milieu kunt u fiscaal voordeel ontvangen. Via deze weg informeren wij u over de mogelijkheden en welke voordelen u concreet mag verwachten.

Milieu Investeringsaftrek

Er zijn twee regelingen die voordeel opleveren bij investeringen in milieuvriendelijke apparatuur. Afhankelijk van het type investering komt u in aanmerking voor beide regelingen of voor één van de twee regelingen.

MIA-regeling

Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA)-regeling kan tot maximaal 36% van de investeringskosten in mindering worden gebracht op de fiscale winst, zodat u minder belasting afdraagt aan de Belastingdienst.

VAMIL-regeling

Met dde Vrije Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL)-regeling kan (tot 75% van) het investeringsbedrag willekeurig worden afgeschreven. Dit biedt fiscaal voordelen doordat in een jaar dat beter uitkomt voor uw bedrijf meer afgeschreven kan worden. Hierdoor wordt het mogelijk de winst te verminderen en minder belasting af te dragen in dat jaar.

Wat komt in aanmerking?

De overheid heeft een Milieulijst voorD 2017 gepubliceerd waarin alle investeringen voor milieuvriendelijke technieken zijn omschreven. Indien uw beoogde investering een relatie heeft met een van onderstaande thema’s is het zeer waarschijnlijk dat het bedrijfsmiddel in aanmerking komt:

 • Circulaire economie: water en grondstofbesparing, recycling van (afval)water en grondstoffen en biobased economy;
 • Voedsel en landbouw: glastuinbouw, veehouderij, aquacultuur en visserij;
 • Mobiliteit: wegvervoer, scheepvaart;
 • Klimaat en Lucht: CO2-uitstootvermindering, fijne stof, overige broeikasgassen
energie-besparen-bedrijfsleven-bronboringennoord-aardwarmte-specialist

Energie besparen bel Bronboringen Noord de Aardwarmte Specialist..

Ruimtegebruik: oppervlaktewater, bodem en water, ecosystemen;
Gebouwde omgeving: materiaalgebruik, civiele voorzieningen.

De Milieulijst biedt daarnaast voldoende ruimte om innovatieve en meer specifieke apparatuur onder te brengen welke niet zijn opgenomen in de Milieulijst. Informeer naar de mogelijkheden indien uw installatie niet in de Milieulijst staat.

Voorwaarden voor een aanvraag

Uw onderneming is belastingplichtig en gevestigd in Nederland; U investeert een minimum bedrag van €2.500,- en activeert het bedrijfsmiddel op de balans;
Indien er een vergunning is vereist voor de beoogde investering is deze reeds aan u verleend;
Na opdracht tot levering moet binnen 3 maanden een aanvraag zijn ingediend.

Belangrijk om te weten

Zowel aanschafkosten (aankoopbedrag van het bedrijfsmiddel) als voortbrengingskosten (kosten voor het monteren/installeren van het bedrijfsmiddel) komen in aanmerking;
Het fiscale voordeel is afhankelijk van het type investering. In de Milieulijst 2017 worden voor verschillende installaties verschillende tarieven gehanteerd. U kunt uw voordeel berekenen aan de hand van de code die aan uw bedrijfsmiddel wordt gekoppeld. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer weten over investeringen en subsidies?

Meer informatie over de MIA/VAMIL of wilt u weten welke investeringen voor subsidie in aanmerking komen? Bel gerust: 010 – 243 06 53

Bron: Craeghs Consultancy Rotterdam zie http://craeghs.nl/Subsidienieuws/Topsector_Energie_innovatiesubsidies_opengesteld/

Besparingsakkoord Energie Intensieve Industrie

Kamp verheugd over besparingsakkoord energie-intensieve industrie

duurzaam-ondernemen-bronboringennoord

Duurzaam Ondernemen

De energie-intensieve industrie heeft een akkoord gesloten dat zal leiden tot een extra energiebesparing van 9 petajoule (PJ) in 2020. Daarmee voldoet zij aan de verplichting die zij zichzelf had opgelegd in het Energieakkoord uit 2013. Lange tijd leek het erop dat de energie-intensieve industrie deze doelstelling niet zou gaan halen, maar minister van Economische Zaken Henk Kamp kondigde vandaag in een Kamerbrief aan dat er alsnog een akkoord gesloten is dat tot deze besparing leidt.

Het energie akkoord

Kamp: “Met het Energieakkoord uit 2013 heeft het kabinet, samen met alle betrokken maatschappelijke partijen, een belangrijke stap in de energietransitie gezet. Met de uitvoering van het Energieakkoord liggen we goed op koers, maar de energie-intensieve industrie bleef nog achter. Met dit akkoord nemen ook zij uiteindelijk hun verantwoordelijkheid om te komen tot een forse energiebesparing. Ik ben daar verheugd over en ben de voorzitter van de Borgingscommissie Ed Nijpels erkentelijk voor de belangrijke rol bij de afrondende bespreking. Een door de industrie zelf gesloten akkoord heeft de voorkeur boven verplichtende maatregelen vanuit de overheid. Dit besparingsakkoord past het beste in de aanpak die we met de partijen van het Energieakkoord beogen en toont aan dat alle partijen van het Energieakkoord gecommitteerd blijven aan het uiteindelijke doel ervan: een duurzame energievoorziening in een CO2-arme samenleving”.

Besparing door energie-intensieve industrie cruciaal

De energie-intensieve bedrijven hebben in het akkoord individuele besparingsafspraken gemaakt die optellen tot totaal 9PJ. Dit staat gelijk aan een hoeveelheid gas en elektriciteit die verbruikt wordt door 135.000 huishoudens. Haalt een bedrijf  zijn individuele doelstelling niet, dan is het bedrijf verplicht tot het voldoen van een financiële sanctie. Onderling kunnen bedrijven wat ze meer besparen of te weinig, uitruilen. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: ‘De afspraken van dit akkoord geven de bedrijven de flexibiliteit en ruimte om te zorgen dat de doelen uit het Energieakkoord gehaald worden’.

Verplichting van besparing

De verplichting van besparing van 9PJ vloeit voort uit het Energieakkoord. Hierin was een totale energiebesparingsdoelstelling van 100 PJ opgenomen waarvan 9 PJ moest komen van de  energie-intensieve industrie. Het gaat dan om bedrijven uit onder meer de raffinage industrie, chemische industrie en de metaalsector. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik en de totale uitstoot van CO2 in Nederland.

Vinger aan de pols

Het voorstel van de industrie is beoordeeld door het Energieonderzoek Centrum Nederland, (ECN). Het centrum stelt dat bij een voorspoedige implementatie en uitvoering van dit besparingsakkoord kan worden voldaan aan de 9 PJ verplichting uit het Energieakkoord. Het plan zal verder worden afgestemd met de partijen van het Energieakkoord. De Borgingscommissie van het Energieakkoord zal een vinger aan de pols houden om te garanderen dat de doelen ook echt gehaald worden. Het voorstel voor de energiebesparing van 9 PJ mag niet ten koste gaan van het zogenoemde convenant Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MEE-convenant). In dit convenant is op basis van vrijwilligheid afgesproken om maatregelen  te nemen die, zo heeft ECN berekend, leiden tot  22 PJ aan besparing in de periode 2017-2020. Als deze resultaten niet gehaald worden of als blijkt dat de voortgang van het akkoord van de industrie achterblijft, zullen de verplichtende maatregelen zoals eerder door de minister aangekondigd bij het ontbreken van een akkoord, alsnog in werking treden.

Voorbeeld van energiebesparing

Tata Steel streeft verbetering van energie-efficiëntie na in haar warmbandwalserij op haar vestiging in IJmuiden. De in de staalfabriek gegoten plakken worden naar de warmbandwalserij vervoerd. Daar worden zij verhit tot een temperatuur ± 1200 graden Celsius. Vervolgens worden de plakken in de walsstraat uitgewalst tot een dunne band (dikte 1,5 tot 25 mm) en opgerold. Voor het verwarmen van de plakken heeft Tata Steel vier ovens in gebruik: twee zogeheten doorschuifovens en twee wandelovens. Tata Steel zal de doorschuifovens vervangen door wandelovens waardoor het energieverbruik dat nodig is voor het verhitten van de plakken staal, sterk wordt gereduceerd. Dit is een investering voor de lange termijn, waarbij strategisch ingezet wordt op CO2– en energiebesparing en niet op korte termijn financieel rendement.

Bron: www.duurzaam-ondernemen.nl/kamp-verheugd-besparingsakkoord-energie-intensieve-industrie

Verplichte Erkenning Bodemenergiesystemen: BRL SIKB 11000 en protocol 11001 beschikbaar

Bodemenergiesystemen: BRL SIKB 11000 en protocol 11001 beschikbaar

Op 1 juli 2013 treden BRL SIKB 11000 en protocol 11001, ‘Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen’ in werking. Een dergelijk certificaat is nodig om vanaf 1 oktober 2014 de wettelijk verplichte erkenning voor deze activiteiten te kunnen verwerven en de werkzaamheden onder dit certificaat uit te kunnen voeren.

Waarom verplichte erkenning

Het stimuleren van bodemenergie past in het streven van de regering om het aandeel duurzame energie in de totale energiemarkt te vergroten. De tot nu toe ongereguleerde markt heeft laten zien dat, vooral door interferentie tussen dicht bij elkaar gelegen bodemenergiesystemen, het rendement van die systemen onder druk komt te staan. Dat leidt tot het kostbare verlies van energiepotentie en teleurgestelde klanten. De overheid beoogt nu de effectiviteit van de systemen te vergroten door regels te stellen via het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, dat op 1 juli 2013 in werking is getreden.

Goed renderende systemen

Goed renderende systemen kunnen we alleen krijgen door die te laten ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden door kundige en integere bedrijven. De overheid borgt dit door voor het verrichten van deze activiteiten een erkenning verplicht te stellen. Die erkenning wordt door de overheidsinstantie Bodem+ verstrekt. Concreet betekent dit dat een bedrijf dat deze activiteiten wil verrichten vanaf 1 oktober 2014 moet beschikken over een dergelijke erkenning.

Criteria

Voor bedrijven die werken aan het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen gelden criteria vastgelegd in BRL 6000-21, opgesteld door de Stichting KBI, en in diverse ISSO-publicaties.

Aanvragen erkenning Bodem+

De laatste stap is het aanvragen van erkenning bij Bodem+, waarbij u het certificaat bij de aanvraag meestuurt. De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken.

Belangrijke data

 • 1 juli 2013: Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking.
 • 1 juli 2013: BRL SIKB 11000 en protocol 11001 gepubliceerd, certificatie op basis van deze documenten is mogelijk. Aanbeveling is om zo snel mogelijk met dat traject te beginnen.
 • najaar 2013: BRL SIKB 6000-21 gepubliceerd, certificatie op basis van dit document, in combinatie met de eerder gepubliceerde ISSO publicaties, is mogelijk.
 • 1 oktober 2013: verplichting tot erkenning wordt aan het Wijzigingsbesluit toegevoegd, met een overgangstermijn van een jaar.
 • 1 augustus 2014: uiterste datum voor aanvragen erkenning voor bedrijven die tijdig over die erkenning willen beschikken.
 • 1 oktober 2014: werken aan installaties voor bodemenergie mag alleen nog met de vereiste erkenning.

Niet-erkende installatiebedrijven warmtepompen riskeren dwangsom van 15.000 euro

Nieuwsbericht | 07-03-2017

Strengere maatregelen voor bedrijven die warmtepompen installeren

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) treedt strenger op tegen bedrijven die warmtepompen voor het gebruik van bodemenergie installeren. Zij moeten hiervoor een erkenning bezitten, anders mogen zij dit werk niet uitvoeren. Kregen niet-erkende bedrijven eerst een waarschuwing, sinds kort krijgen zij direct een last onder dwangsom (LOD) opgelegd van 15.000 euro. Erkende bedrijven die het werk niet goed uitvoeren, krijgen een LOD van 7.500 euro per overtreding.

Aardwarmte Installatie

Een installatie die aardwarmte wint voor huis of bedrijf moet door erkende, vakbekwame bedrijven worden aangelegd. Zij weten hoe ze moeten voorkomen dat grondwater wordt vervuild, zowel bij de installatie als bij de latere levering van bodemenergie.
De erkenning is bovendien een garantie dat de bodemenergie-installatie aan de kwaliteitseisen voldoet en de beloofde energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot haalt. Daarom controleert de inspectie de bedrijven hierop. Als erkende bedrijven personeel van andere firma’s inhuren om de klus uit te voeren, moet dit personeel aan de vakbekwaamheidseisen voldoen.

Wennen aan maatregelen

De regels voor de installatie van warmtepompen zijn sinds oktober 2014 van kracht. De inspectie heeft sinds mei 2015 zo’n 400 installatiebedrijven gecontroleerd. Indien zij geen erkenning hadden, kregen ze tot voor kort een waarschuwing. Er zijn 90 bedrijven gewaarschuwd. Ruim honderd bedrijven meldden dat zij alleen personeel uitlenen en dat zij daarom zelf geen erkenning nodig hebben.  De branche heeft ruim twee jaar de tijd gehad om aan de regelgeving te wennen. Nu de ILT de controle aanscherpt, krijgen niet-erkende bedrijven en bedrijven die misbruik maken van de inhuurregeling voortaan direct een last onder dwangsom (LOD) van 15.000 euro. Die moeten ze betalen als ze weer in de fout gaan. Twee niet-erkende installatiebedrijven hebben al zo’n LOD gekregen.

Maatregelen

Erkende bedrijven die toch in de fout gaan, bijvoorbeeld door onvoldoende maatregelen te nemen om het grondwater te beschermen bij boringen, krijgen voortaan direct een LOD van 7500 euro per overtreding. Inmiddels hebben drie bedrijven deze LOD gekregen.

Erkende bedrijven

Het aantal erkende bedrijven voor bovengrondse werkzaamheden ligt nu op 133. Voordat de ILT in mei 2015 met haar inspecties van deze installatiebedrijven begon, bedroeg dat aantal 51. Het aantal erkende bedrijven dat het ondergrondse werk verricht, is sindsdien gestegen van 40 naar 64.

Meer Informatie

Meer informatie over bodemenergie en erkenningen is hier te vinden. Mogelijke overtredingen van bedrijven die in strijd met de norm werken kunt u melden bij de ILT.

Bron:Inspectie leefomgeving en stransport