Algemene voorwaarden

Totaal Energie Concept BV
Algemene leverings, betalings- en garantievoorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

ARTIKEL 1 : DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Het Werk: het ontwerpen, detailengineering, leveren/ installeren/ realiseren van een ondergronds of bovengronds energieopslag systeem of daaraan gelieerde systemen in de ruimste zin van het woord, alsmede bronputten en brandbronnen.
De Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van het Werk en waarmee de Opdrachtnemer ter zake een overeenkomst heeft gesloten.
De Opdrachtnemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die van de Opdrachtgever opdracht heeft gekregen tot het uitvoeren van het Werk ter zake waarvan de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een overeenkomsten heeft gesloten. De Locatie :de plaats waar het Werk door de Opdrachtnemer wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Opdrachtnemer opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen welke voortvloeien uit nadien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
3. Toepassing van door de Opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3: OFFERTES/OPDRACHTEN
1. Ieder aanbod van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever is vrijblijvend. Bij aanvaarding van een aanbod geldt de overeenkomst als gesloten conform het aanbod, tenzij de Opdrachtnemer onverwijld na de aanvaarding laat weten dat deze het aanbod herroept.
2. In het geval de Opdrachtnemer de Opdrachtgever vóór het moment waarop door hem of haar een aanbod is gedaan schriftelijk heeft gewezen op de kosten die gepaard zullen gaan met het uitbrengen van een aanbod, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
3. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij de Opdrachtnemer binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.
4. Ten opzichte van de Opdrachtgever strekt het schriftelijk aanbod van de Opdrachtnemer, dan wel indien het schriftelijk aanbod niet gedaan is, een schriftelijke orderbevestiging van de Opdrachtnemer, tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Opdrachtnemer binden de Opdrachtnemer niet dan nadat zij schriftelijk worden bevestigd.
6. Opdrachten van de Opdrachtgever gelden als onherroepelijk zo lang als deze door de Opdrachtnemer niet schriftelijk zijn geweigerd. De Opdrachtnemer is eerst na schriftelijke aanvaarding, of door aanvang van de uitvoering van de opdracht daarvan gebonden.
7. Aan de van een aanbod als in dit artikel bedoeld deel uitmakende documenten kan door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in de hier bedoelde documenten opgenomen gegevens.

ARTIKEL 4: PRIJZEN.
1. Alle door de Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen indien een wijziging in de kosten of omstandigheden daar naar het oordeel van de Opdrachtnemer aanleiding toe geeft.

ARTIKEL 5: MEER- EN MINDERWERK
1. Verrekening door de Opdrachtnemer van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van:
a. afwijkingen van de in de overeenkomst opgenomen stelposten, geschatte en verrekenbare hoeveelheden.
b. kostprijsverhogende- of verlagende omstandigheden.
c. bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 16.
d. omstandigheden als bedoeld in artikel 15 en overigens al die omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen.
2. Verrekening van het meer- en minderwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te factureren termijn. Is geen betaling in termijnen overeengekomen, dan geschiedt verrekening van het meer- en minderwerk na oplevering van het Werk door middel van een afzonderlijke factuur.

ARTIKEL 6: FACTURERING
 1. Tenzij anders overeengekomen factureert de Opdrachtnemer de met de Opdrachtgever overeengekomen prijzen aan de Opdrachtgever overeenkomstig hetgeen is overeengekomen in de offerte/ opdracht, waarbij de in de overeenkomst opgenomen termijnen uitdrukkelijk als fatale termijnen worden beschouwd.

ARTIKEL 7: BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, dan wel zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de op de Opdrachtgever rustende verplichtingen. De Opdrachtnemer is slechts gehouden de op haar rustende verplichtingen na te komen, nadat de Opdrachtgever de op hem/haar rustende verplichtingen tot vooruitbetaling of zekerheidstelling (indien zulks wordt verzocht) nagekomen zal zijn.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn, dan wel indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, ten laste van hem/haar beslag wordt gelegd, hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn/haar onderneming (gedeeltelijk) wordt geliquideerd of overgedragen, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand berekend.
3. De door de Opdrachtnemer werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming door de 0pdrachtgever, komen voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
4. De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Een en ander behoudens voor zover de Opdrachtnemer hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Van een aanbod als bedoeld in artikel 3 deel uitmakende documenten (te weten tekeningen, technische omschrijvingen e.d.) blijven het intellectuele eigendom van de Opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
2. Indien de Opdrachtgever de aanbieding van de Opdrachtnemer niet aanvaardt, is hij/zij verplicht alle in het vorige lid bedoelde documenten terstond terug te geven aan de Opdrachtnemer.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de Opdrachtnemer, totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan de Opdrachtnemer zijn voldaan.

ARTIKEL 10 : UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER
1. De Opdrachtnemer is verplicht om ten behoeve van de uitvoering van het Werk een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten(AVBpolis), welke verzekering een verzekerde som heeft van ten minste 2,5 miljoen euro (zegge: tweeënhalf miljoen euro) per gebeurtenis en waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
2. De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de Opdrachtgever bewijs te overleggen waaruit blijkt dat Opdrachtnemer de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
3. De Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van het Werk de daarvoor geldende wettelijke voorschriften in acht te nemen.
4. De Opdrachtnemer is verplicht aan de Opdrachtgever in verband met de oplevering van het Werk schriftelijke instructie- en bedieningsvoorschriften ten behoeve van het Werk ter hand te stellen.

ARTIKEL11: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De Opdrachtgever is verplicht om de Opdrachtnemer in staat te stellen het Werk uit te voeren tijdens de door de Opdrachtnemer als normale werktijden aangemerkte uren.
2. De Opdrachtgever is verplicht om er voor zorg te dragen dat de Locatie waar - en de omstandigheden waaronder - het Werk door de Opdrachtnemer dient te worden uitgevoerd, voldoet aan alle geldende wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
3. De Opdrachtgever is verplicht om er voor te zorgen dat tijdig voor aanvang van de uitvoering van het Werk kan worden beschikt over de voor de uitvoering van het Werk benodigde goedkeuringen, waaronder vergunningen en ontheffingen, van overheidswege voorgeschreven, alsmede dat aan de overige, voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke voorwaarden, is voldaan.
4. De Opdrachtgever is verplicht om er voor te zorgen dat de Locatie te allen tijde beschikbaar en bereikbaar is voor de Opdrachtnemer. Daartoe dient deze Locatie vlak te zijn, zonder obstakels boven, op of in de grond, welke de uitvoering van het werk kunnen verhinderen of bemoeilijken. De Opdrachtgever is verplicht eventuele obstakels, vreemde voorwerpen of stoffen, welke de voortgang van het Werk kunnen vertragen of belemmeren, voor eigen rekening en risico van de Locatie te verwijderen.
5. De Opdrachtgever is verplicht om, tenzij anders overeengekomen, tijdig voor aanvang van de uitvoering van het Werk, alsmede gedurende de uitvoering van het Werk, zorg te dragen voor:
a. schoon werkwater (leidingwater) op maximaal 100 meter vanaf de boorplaatsen op de Locatie met een minimaal debiet van 5m3 per uur.
b. lozingspunt(en) voor het werkwater op maximaal 100 meter vanaf de boorlocatie.
c. aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk en de beproeving van het Werk benodigde nutsvoorzieningen van voldoende capaciteit, die overigens dienen te beantwoorden aan de wettelijke vereisten. Een en ander ter beoordeling van – en op aangeven door - de Opdrachtnemer.
6. De Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat de door derden, in opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder, doch niet uitsluitend te begrijpen zijn werkzaamheden van bouwkundige aard, ofwel door derden te leveren zaken of te verrichten diensten, die niet tot het Werk van de Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt.
7. De Opdrachtgever is verplicht te dulden dat Opdrachtnemer naam aanduidingen en reclame aanbrengt op de Locatie of aan het Werk.
8. De Opdrachtgever is verplicht alle in verband met de uitvoering van het Werk noodzakelijk te maken kosten, die niet in de tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn opgenomen, voor haar rekening te nemen.

ARTIKEL 12: UITVOERINGSTERMIJN, LEVERINGSTERMIJN EN OPLEVERING
1. De Opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het Werk aan te vangen dan nadat door de Opdrachtgever aan alle voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke voorwaarden is voldaan, dit ter bepaling van de Opdrachtnemer.
2. Een overeengekomen (leverings)termijn zal door de Opdrachtnemer zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt de Opdrachtnemer niet in verzuim. De Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn of haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Bij overschrijding van enige overeengekomen (leverings)termijn zal de Opdrachtnemer in overleg treden met de Opdrachtgever.
3. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd :
a. hetzij wanneer de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het Werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
b. hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de Opdrachtnemer schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft verklaard dat het Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het Werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden,
c. hetzij wanneer de Opdrachtgever het Werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het Werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
4. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de Garantietermijn als bedoeld in artikel 18 , en die het functioneren van het Werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
5. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het Werk over van de Opdrachtnemer naar de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13: BEEINDIGING
1. Aan de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de ander, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
2. De Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien:
a. de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend of is aangevraagd.
b. de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is of heeft ingediend.
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
3. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij of zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER
1. De Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 14 blijkt.
2. De totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag waartoe de aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer, zie artikel 10 lid 1, in voorkomend geval recht op uitkering geeft.
3. Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4. Evenzeer is uitgesloten aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de kosten van het verwijderen van enig materiaal dat als gevolg van de uitvoering van het Werk op de Locatie is achtergebleven, alsook voor de schade die daarvan het gevolg zou kunnen zijn.
5. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever de Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn/haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Opdrachtnemer meldt.
7. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, die krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever blijven, waaronder begrepen schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendommen.

ARTIKEL 15 : AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER
1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor:
a. de kosten van herstel van schade welke is ontstaan aan het Werk, tijdens de uitvoering daarvan, alsook voor de als gevolg daarvan door de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geleden schade, tenzij de Opdrachtgever aan kan tonen dat de schade veroorzaakt is door - en te wijten is aan - de Opdrachtnemer.
b. de kosten welke zijn veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van personen en zaken die van de Opdrachtgever afkomstig zijn, dan wel door hem of haar zijn voorgeschreven, dan wel afkomstig zijn van een door hem of haar voorgeschreven derde, alsook voor de als gevolg daarvan door de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geleden schade.
c. de kosten welke zijn veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de op hem/haar ingevolge het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden rustende verplichtingen, alsook voor de als gevolg daarvan door de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geleden schade.
d. De kosten welke zijn veroorzaakt doordat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van het Werk verstrekte documenten, waaronder te begrijpen tekeningen, berekeningen, constructies ed., onjuist of onvolledig zijn, alsook voor de als gevolg daarvan door de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geleden schade.
e. De kosten die in de bouwsom zouden zijn begrepen als de (ontwerp)opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
f. De kosten die Opdrachtnemer moet maken c.q. de schade die Opdrachtnemer lijdt als gevolg van het al dan niet gedeeltelijk stilleggen van de overeengekomen werkzaamheden.
2. De Opdrachtnemer is gerechtigd de in lid 1 bedoelde kosten, alsmede de door haar als gevolg van de in lid 1 genoemde omstandigheden geleden schade, aan de Opdrachtgever als meerwerk, als bedoeld in artikel 5, te factureren, welke factuur de Opdrachtgever verplicht is te voldoen. Voor de bepaling van de schade wordt uitgegaan van de uur- en dagtarieven die in de overeenkomst worden genoemd.

ARTIKEL 16: BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
1. Indien door omstandigheden,
a. Die gelegen zijn buiten de macht van de Opdrachtnemer, of
b. Die anderzijds zijn toe te rekenen aan de Opdrachtnemer, de uitvoering van het Werk, waaronder het boren van putten, verrichten van graafwerk dan wel het verrichten van installatiewerk, op de overeengekomen Locatie niet kan worden verricht of voortgezet, dan treden de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met elkaar in overleg over een andere Locatie waarop het Werk kan worden verricht of voortgezet.
2. De Opdrachtnemer is in het eerste lid onder a genoemde geval gerechtigd de kosten die gemoeid zullen zijn met het opnieuw verrichten en/of op een andere Locatie voortzetten van het werk, als gevolg van omstandigheden als bedoeld in lid 1, als meerwerk, als bedoeld in artikel 5, in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
3. Indien naar het oordeel van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever naar redelijkheid en billijkheid geen Locatie is aan te wijzen waarop het Werk kan worden verricht of voortgezet, dan eindigt de overeenkomst na goed zakelijk overleg tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is gerechtigd aan de Opdrachtgever de prestaties te factureren welke hij/zij ter uitvoering van de overeenkomst tot het moment van beëindiging heeft verricht, welke facturen de Opdrachtgever verplicht is te voldoen.

ARTIKEL 17: OVERMACHT
1. De Opdrachtnemer noch de Opdrachtgever is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij of zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de Opdrachtnemer.
2. Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 18: GARANTIE
1. Binnen de grenzen van het bepaalde in dit artikel verbindt de Opdrachtnemer zich om gebreken aan het door hem of haar opgeleverde Werk voor eigen rekening te herstellen. De Opdrachtnemer is daartoe slechts gedurende drie maanden na oplevering van het Werk, zie artikel 12, verplicht. Verder geldt de verplichting slechts ten aanzien van gebreken die op het moment van oplevering van het Werk reeds aanwezig waren. Deze verplichting geldt niet indien de overeenkomst is beëindigd op een wijze als is omschreven in artikel 13. Verder geldt deze verplichting niet indien opdrachtgever niet volledig voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen.
2. Om voor de in het eerste lid bedoelde garantie in aanmerking te kunnen komen dient de Opdrachtgever:
a. onverwijld na ontdekking van de gebreken daarvan schriftelijk melding te maken aan de Opdrachtnemer;
b. aannemelijk te maken dat het gaat om gebreken die op het moment van oplevering reeds aanwezig waren;
c. aannemelijk te maken dat de gebreken het gevolg zijn van de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het Werk, dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het Werk van de Opdrachtnemer afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de Opdrachtnemer en niet het gevolg zijn van door de hem of haar onvoldoende gepleegd onderhoud aan het Werk of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer aan het Werk aangebrachte veranderingen of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer aan het Werk uitgevoerde reparaties of normale slijtage.
3. De kosten van herstel van de gebreken dienen in een redelijke verhouding te staan tot het belang van de Opdrachtgever bij herstel daarvan, zulks ter beoordeling van de Opdrachtnemer. Indien de kosten van herstel niet in een redelijke verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever bij herstel, dan staat het de Opdrachtnemer vrij om, ter uitvoering van de in het eerste lid bepaalde garantie, in plaats van tot herstel van de gebreken over te gaan, aan de Opdrachtgever een redelijke schadevergoeding toe te kennen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Opdrachtnemer.
4. De in het eerste lid bedoelde garantie beperkt zich verder tot :
a- dat deel dat daadwerkelijk door of vanwege de Opdrachtnemer geleverd en geïnstalleerd is,
b- de werking en capaciteitswaarborg van dat deel van de ondergrondse -en bovengrondse energieopslaginstallatie ,
c- de capaciteit en goede werking van de geleverde pomp(en),
d- de werking van de geleverde appendages en regelkleppen,
e- de geleverde elektrische besturingsorganen,
f- de aangebrachte civiel technische voorzieningen, m.u.v. straatwerk en verhardingen
g- meet- en regeltechnische voorzieningen,
5. De Opdrachtgever is verplicht aan de Opdrachtnemer alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om de Opdrachtnemer in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.
6. De onderdelen van het Werk, welke door de Opdrachtnemer ingevolge de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde garantie door de Opdrachtnemer worden vervangen, worden eigendom van de Opdrachtnemer.

ARTIKEL 19: GARANTIE-, SERVICE-, EN ONDERHOUD
1. De Opdrachtgever kan de in artikel 18 bedoelde garantieperiode van drie maanden verlengen door middel van het afsluiten van een daartoe strekkende overeenkomst met de Opdrachtnemer.
2. De voorwaarden waaronder een verlenging van de garantieperiode kan worden overeengekomen, worden door de Opdrachtnemer bepaald.
3. Verlenging van de garantieperiode is in elk geval niet mogelijk ten aanzien van door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever op maat geleverde software.
4. De in lid 1 bedoelde overeenkomst kan verder slechts gelijktijdig met de overeenkomst tot het uitvoeren van een Werk als in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld, worden gesloten.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT
1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 21: GESCHILLEN
1. Elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht overeenkomstig de statuten en reglementen van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, welk scheidsgerecht uitspraak zal doen met inachtneming van de statuten en reglementen van de Raad.
2. Indien een der partijen een vordering aanhangig heeft gemaakt bij een van de in lid 1 van dit artikel genoemde instanties, verliest de gedaagde partij het recht om voor de berechting van het betreffende geschil de andere instantie te kiezen.